Algemene voorwaarden

Praktijk Motshagen in Maurik

Algemeen

Praktijk Motshagen, is opgericht door M. M. Motshagen, gevestigd in Maurik en ingeschreven bij KVK Tiel onder nummer 11030819.

Praktijk Motshagen richt zich op het geven van reflexologie, massage, beweging d.m.v. Ismakogie. Praktijk Motshagen is aangesloten bij beroepsvereniging Fagt.

Behandeling

De behandeling start met invullen van het intake formulier, hier worden de gegevens van uw zorgpas ingevuld. Zorg dat u uw pas altijd bij u heeft. Tevens kunt u de eventuele klachten aangeven en toelichten.

Rapportage en Privacy

Tijdens de intake zullen uw persoonsgegevens opgenomen worden. Om uw behandeling goed te kunnen uitvoeren houdt de therapeut een dossier bij. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Dossiers zijn opgeborgen in een afgesloten kast.

 Betaling

Volgens afspraak, afhankelijk tijdsduur. Betaling kan contant of door overschrijving op de bankrekening nummer:

M.Motshagen

Rekeningnummer: NL86INGB 0007409563

 Verhinderd

Wanneer de opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch aan de opdrachtnemer te worden door te geven. Indien de annulering korter dan 24 uur van te voren plaatsvindt, of in het geval er in geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

Laat geen waardevolle spullen achter in de praktijk, de therapeut, is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies of diefstal.

 Zorgverzekering

Via uw zorgverzekering kunt U het geheel of een gedeelte van de Natuurgeneeskundige behandelingen vergoed krijgen. Vraag  na  bij de zorgverzekeraar of de natuurgeneeskundige behandelingen vergoed worden  en onder welke voorwaarden.

Klachten

Mocht u onverhoopt klachten hebben over onze praktijk, neemt u dan contact met ons op. Dan kunnen we samen op zoek naar een passende oplossing.

 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtneemster waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtneemster, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtneemster haar woonplaats heeft.

Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.